Skate spots near Delahey Skatepark

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Furlong Bank

Furlong Bank

Avis Hip

Avis Hip

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

Cons Ditch

Cons Ditch

Executive Bank

Executive Bank

Bridge Barrier

Bridge Barrier

Brooklyn Pipes

Brooklyn Pipes

Recyclers Ditch

Recyclers Ditch

Park St Gap

Park St Gap

Brooklyn

Brooklyn

Saigon Wallie

Saigon Wallie

Droop St Ledge

Droop St Ledge

Hermans ledge

Hermans ledge

Moreland Bank

Moreland Bank

Shop Ledges

Shop Ledges

Ponds Bank

Ponds Bank

P12 Wooden Ledge

P12 Wooden Ledge

Hyde Ledges

Hyde Ledges

Hyde St Kink

Hyde St Kink

Uni Stairs

Uni Stairs

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

Flower Banks

Flower Banks

Ghost town 9

Ghost town 9

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Werribee Pipe

Werribee Pipe

Newquay Ledges

Newquay Ledges

Dax Bank

Dax Bank

De Chene 10

De Chene 10

Festvial Bank

Festvial Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·