Skate spots near Water Tank Gap

Blue Ledge

Blue Ledge

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Caroline Thing

Caroline Thing

Shop Ledges

Shop Ledges

P12 Wooden Ledge

P12 Wooden Ledge

Pandelis Ledge

Pandelis Ledge

Hoppers Marble

Hoppers Marble

Merret Taco

Merret Taco

Werribee Pipe

Werribee Pipe

Recyclers Ditch

Recyclers Ditch

The Bunker

The Bunker

Aqua Pulse Ledge

Aqua Pulse Ledge

Mc Rail

Mc Rail

Barrus Banks

Barrus Banks

Furlong Bank

Furlong Bank

Curved Curb

Curved Curb

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

Bridge Barrier

Bridge Barrier

Avis Hip

Avis Hip

Brooklyn Pipes

Brooklyn Pipes

Cons Ditch

Cons Ditch

Brooklyn

Brooklyn

Executive Bank

Executive Bank

Saigon Wallie

Saigon Wallie

Park St Gap

Park St Gap

Hyde Ledges

Hyde Ledges

Hyde St Kink

Hyde St Kink

Uni Stairs

Uni Stairs

Hermans ledge

Hermans ledge

Flower Banks

Flower Banks

Ponds Bank

Ponds Bank

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

Ghost town 9

Ghost town 9

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

Moreland Bank

Moreland Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·