Skate spots near Tudor Park Skate Park

Beenleigh DIY

Beenleigh DIY

Getta Out Rail

Getta Out Rail

Amart rail

Amart rail

Nazaren Ledge

Nazaren Ledge

PC 9 Rail

PC 9 Rail

Healthwood Rail

Healthwood Rail

Fith Rail

Fith Rail

Main St Ledge

Main St Ledge

South Bank Bath

South Bank Bath

Kangaroo Ledge

Kangaroo Ledge

Small Stair Jump

Small Stair Jump

Jump n Grind

Jump n Grind

Hazchem Ledge

Hazchem Ledge

Creek St

Creek St

Queens Stairs

Queens Stairs

Eagle Double

Eagle Double

Longland ledges

Longland ledges

Hale st

Hale st

Ascot

Ascot

5 block

5 block

Archers Rail

Archers Rail

Monaco St

Monaco St

Varsity Double

Varsity Double

Northlakes Banks

Northlakes Banks

Old Coach

Old Coach

Japonica DIY

Japonica DIY

Flinders Red

Flinders Red

Boyd DIY

Boyd DIY

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·