Skate spots near King Island Skatepark

Bay Stairs

Bay Stairs

Bells Bowl

Bells Bowl

Birre Hubba

Birre Hubba

Colac Benches

Colac Benches

Coles Rail

Coles Rail

Winki Kicker

Winki Kicker

Blunt Ledge

Blunt Ledge

Grossmans Rail

Grossmans Rail

Torquay 2 Block

Torquay 2 Block

Fischer Ledge

Fischer Ledge

Yard Mini Ramp

Yard Mini Ramp

The Terrace Rail

The Terrace Rail

Grove Beach Bump

Grove Beach Bump

Warralily Curb

Warralily Curb

Tootgarook Ghetto

Tootgarook Ghetto

West Rest

West Rest

Aldebaran Ditch

Aldebaran Ditch

Lake Curbs

Lake Curbs

Footy Spot

Footy Spot

 Boomerang Ledge

Boomerang Ledge

Netball Ledges

Netball Ledges

John Dory Rail

John Dory Rail

Discount Gap

Discount Gap

Sarah's Ledge

Sarah's Ledge

Deakin Rail

Deakin Rail

Waurn Bank

Waurn Bank

Cuthberts

Cuthberts

Rip View Rail

Rip View Rail

Bowlo Bank

Bowlo Bank

Pool Benches

Pool Benches

Supa Curb

Supa Curb

Harbour Rail

Harbour Rail

Coffey Ledges

Coffey Ledges

Leopold Ledge

Leopold Ledge

Leopold Red Ledges

Leopold Red Ledges

2 stair ledge

2 stair ledge

Leoplod Kicker to

Leoplod Kicker to

Leopold Manny Pad

Leopold Manny Pad

Netball Stairs

Netball Stairs

LC DIY

LC DIY

beaurepairs

beaurepairs

Chilswell Ledge

Chilswell Ledge

Meyers Stoop

Meyers Stoop

Hotel Wallie

Hotel Wallie

Head Space

Head Space

Cement Works

Cement Works

Five bank

Five bank

upledge

upledge

Alley Cats Curbs

Alley Cats Curbs

Barrier to Ledge

Barrier to Ledge

Westfield Bank

Westfield Bank

Kicker Gap

Kicker Gap

Deakin

Deakin

Fed Square gap

Fed Square gap

Delta Gap

Delta Gap

Railway Rail

Railway Rail

Town Hall Ledges

Town Hall Ledges

Water Front

Water Front

Rusty Ledge

Rusty Ledge

Waterfront Banks

Waterfront Banks

GMHBA Gap

GMHBA Gap

Rheingold Ledges

Rheingold Ledges

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·