Skate spots near Teviot Downs Skatepark

Lighthouse Bank

Lighthouse Bank

Healthwood Rail

Healthwood Rail

Getta Out Rail

Getta Out Rail

Beenleigh DIY

Beenleigh DIY

PC 9 Rail

PC 9 Rail

5 block

5 block

Fith Rail

Fith Rail

South Bank Bath

South Bank Bath

Jump n Grind

Jump n Grind

Main St Ledge

Main St Ledge

Hale st

Hale st

Hazchem Ledge

Hazchem Ledge

Creek St

Creek St

Eagle Double

Eagle Double

Longland ledges

Longland ledges

Amart rail

Amart rail

Nazaren Ledge

Nazaren Ledge

Ascot

Ascot

Archers Rail

Archers Rail

Monaco St

Monaco St

HOTA

HOTA

Link Bank

Link Bank

Varsity Double

Varsity Double

Flinders Red

Flinders Red

Old Coach

Old Coach

Japonica DIY

Japonica DIY

Boyd DIY

Boyd DIY

Brunswick Bank

Brunswick Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·