Skate spots near Uni Bank

Dangar pl ledge

Dangar pl ledge

Black Ledge

Black Ledge

Henry Deane

Henry Deane

Hyde Park

Hyde Park

Crown Rail

Crown Rail

Oz Post Redfern

Oz Post Redfern

Dog Piss Park

Dog Piss Park

Hotel Bank

Hotel Bank

Tower Bank

Tower Bank

Park Lane Bank

Park Lane Bank

Wentworth Park

Wentworth Park

Darling Rails

Darling Rails

Uni Over Rail

Uni Over Rail

Samuel Kink

Samuel Kink

Harris St Bank

Harris St Bank

Burton Bank

Burton Bank

Barlow Manny

Barlow Manny

Glass Bank

Glass Bank

Martin Place 9

Martin Place 9

Watchful Rail

Watchful Rail

Sam Sing Ledge

Sam Sing Ledge

Odea Gap

Odea Gap

Archibald Ledge

Archibald Ledge

Anzac Hubba

Anzac Hubba

Bent Ledge

Bent Ledge

Young Benches

Young Benches

Thommos Ledge

Thommos Ledge

Wilson Ledge

Wilson Ledge

GK Flat Bar

GK Flat Bar

GK Gap

GK Gap

Sam Sing Ledge

Sam Sing Ledge

Boys Rail

Boys Rail

Genesis Rail

Genesis Rail

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·