Skate spots near Barham New Park

Chinese Rail

Chinese Rail

Subway Bars

Subway Bars

Faithful Bank

Faithful Bank

Gong Gong

Gong Gong

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

Flower Ledge

Flower Ledge

Grant St Rail

Grant St Rail

ANZ Rail

ANZ Rail

Fedeation Rail

Fedeation Rail

Backass Pipes

Backass Pipes

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Avis Hip

Avis Hip

Blue Ledge

Blue Ledge

Melton Drains

Melton Drains

Caroline Thing

Caroline Thing

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Bush Ledge

Bush Ledge

Ring Road Ledge

Ring Road Ledge

Executive Bank

Executive Bank

Park St Gap

Park St Gap

St Mary's ledges

St Mary's ledges

Furlong Bank

Furlong Bank

La trove UNi

La trove UNi

Streatham Rail

Streatham Rail

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Cons Ditch

Cons Ditch

De Chene 10

De Chene 10

Industrial Bank

Industrial Bank

Industrial Gap

Industrial Gap

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Hampshire Kicker

Hampshire Kicker

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

Preston DIY

Preston DIY

Moreland Bank

Moreland Bank

Northland 16 Rail

Northland 16 Rail

Industrial Kicker

Industrial Kicker

Ponds Bank

Ponds Bank

Kool Kidz Hubba

Kool Kidz Hubba

Normandy Bank

Normandy Bank

Graf Wallride

Graf Wallride

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

NMIT double set

NMIT double set

Hermans ledge

Hermans ledge

Albert St Ledge

Albert St Ledge

Wilson St Ledges

Wilson St Ledges

Beavers Rail

Beavers Rail

Albert St Rail

Albert St Rail

Heidelberg Banks

Heidelberg Banks

Grass Gap

Grass Gap

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

Northcote Ledges

Northcote Ledges

Saigon Wallie

Saigon Wallie

Droop St Ledge

Droop St Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·