Skate spots near Maryborough Skate Park

Flower Ledge

Flower Ledge

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

Gong Gong

Gong Gong

ANZ Rail

ANZ Rail

Gason Bank

Gason Bank

Chinese Rail

Chinese Rail

Subway Bars

Subway Bars

Streatham Rail

Streatham Rail

Backass Pipes

Backass Pipes

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Melton Long Ledge

Melton Long Ledge

Blue Ledge

Blue Ledge

Melton Drains

Melton Drains

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Caroline Thing

Caroline Thing

School Ledges

School Ledges

Shop Ledges

Shop Ledges

Barrus Banks

Barrus Banks

Pandelis Ledge

Pandelis Ledge

The Bunker

The Bunker

Mc Rail

Mc Rail

Ribblesdale Ledges

Ribblesdale Ledges

P12 Wooden Ledge

P12 Wooden Ledge

Secret School

Secret School

Hoppers Marble

Hoppers Marble

Aqua Pulse Ledge

Aqua Pulse Ledge

Furlong Bank

Furlong Bank

Merret Taco

Merret Taco

Baptist Rail

Baptist Rail

Lovely Double Set

Lovely Double Set

Secret School Rail

Secret School Rail

Werribee Pipe

Werribee Pipe

Aitken Reserve Bar

Aitken Reserve Bar

Recyclers Ditch

Recyclers Ditch

Avalon Bank

Avalon Bank

Dog Park Rail

Dog Park Rail

Grammer Ditch

Grammer Ditch

Greta St Bank

Greta St Bank

Bell Park 15

Bell Park 15

KFC Kicker

KFC Kicker

Subway Over Rail

Subway Over Rail

Lavo Station Banks

Lavo Station Banks

Deans Barrier

Deans Barrier

Bridge Barrier

Bridge Barrier

Creek Corner Ledge

Creek Corner Ledge

Esplanade Gap

Esplanade Gap

Nelson Ledge

Nelson Ledge

Cowie Bin

Cowie Bin

Hamlyn Banks Rail

Hamlyn Banks Rail

Balck Benches

Balck Benches

Balck Benches

Balck Benches

Dragons Rail

Dragons Rail

Bust Bank

Bust Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·