Skate spots near Latitude Dish

Shop Ledges

Shop Ledges

Merret Taco

Merret Taco

Target Ledges

Target Ledges

Mc Rail

Mc Rail

The Bunker

The Bunker

Brooklyn Pipes

Brooklyn Pipes

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Barrus Banks

Barrus Banks

Brooklyn

Brooklyn

Curved Curb

Curved Curb

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Hampshire Kicker

Hampshire Kicker

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

Furlong Bank

Furlong Bank

Caroline Thing

Caroline Thing

Cons Ditch

Cons Ditch

Melton Drains

Melton Drains

Uni Stairs

Uni Stairs

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Saigon Wallie

Saigon Wallie

Blue Ledge

Blue Ledge

Hyde Ledges

Hyde Ledges

Hyde St Kink

Hyde St Kink

Skyline Hubba

Skyline Hubba

Ghost town 9

Ghost town 9

Flower Banks

Flower Banks

Hermans ledge

Hermans ledge

Just some ledge

Just some ledge

Reds Banks

Reds Banks

U Thing

U Thing

The Egg

The Egg

Webb Bridge

Webb Bridge

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

Executive Bank

Executive Bank

Newquay Ledges

Newquay Ledges

Kangan Ledges

Kangan Ledges

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·