Skate spots near Park St Gap

Moreland Bank

Moreland Bank

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Ponds Bank

Ponds Bank

De Chene 10

De Chene 10

Hermans ledge

Hermans ledge

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

UNO DIY

UNO DIY

Cons Ditch

Cons Ditch

Beavers Rail

Beavers Rail

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

Kool Kidz Hubba

Kool Kidz Hubba

Avis Hip

Avis Hip

Grass Gap

Grass Gap

Medical Bar

Medical Bar

Bank Stairs

Bank Stairs

Union Ledge

Union Ledge

Neil St Rail

Neil St Rail

Saigon Wallie

Saigon Wallie

Neill St Gap

Neill St Gap

Hyde Ledges

Hyde Ledges

Dax Bank

Dax Bank

P Mac

P Mac

Fitzy Plaza

Fitzy Plaza

Frank Hubba

Frank Hubba

Dax Benches

Dax Benches

Church Hubba

Church Hubba

Church Gap

Church Gap

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

iMax gap

iMax gap

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Hampshire Kicker

Hampshire Kicker

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

Circus Ledge

Circus Ledge

Otter St

Otter St

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·