Skate spots near Barwon Ledge

Railway Rail

Railway Rail

SGO Dock

SGO Dock

Police Stoop

Police Stoop

Hotel Wallie

Hotel Wallie

Malop Ledge

Malop Ledge

Cuzens Ledge

Cuzens Ledge

Market Bumps

Market Bumps

Double Barrel

Double Barrel

Bookshelf Curb

Bookshelf Curb

Five bank

Five bank

upledge

upledge

beaurepairs

beaurepairs

Kicker Gap

Kicker Gap

Deakin

Deakin

Delta Gap

Delta Gap

Water Front

Water Front

Rusty Ledge

Rusty Ledge

GMHBA Gap

GMHBA Gap

Chilswell Ledge

Chilswell Ledge

Pier Ledge

Pier Ledge

Pier Rainbow

Pier Rainbow

Meyers Stoop

Meyers Stoop

Costa Ledge

Costa Ledge

Malop Bank

Malop Bank

Ford Ledge

Ford Ledge

Head Space

Head Space

Fire Gap

Fire Gap

Rough Bank

Rough Bank

Old Ledge

Old Ledge

Fed Square gap

Fed Square gap

LC DIY

LC DIY

Dragons Rail

Dragons Rail

Chruch Ramp

Chruch Ramp

Cement Works

Cement Works

2 stair ledge

2 stair ledge

Bust Bank

Bust Bank

Manny Stairs

Manny Stairs

Nelson Ledge

Nelson Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·