Skate spots near Orion Bar

Sirius Bar

Sirius Bar

Ignatius Hubba

Ignatius Hubba

Blue Bar

Blue Bar

Telsta Bank

Telsta Bank

Ryde Rails

Ryde Rails

Metal Cap Ledge

Metal Cap Ledge

White 7

White 7

Mac Path Gap

Mac Path Gap

Keeks 14

Keeks 14

Mac 8 Rails

Mac 8 Rails

Radio 6

Radio 6

Brick 6

Brick 6

Minolta Ledge

Minolta Ledge

S-Rail

S-Rail

Mac Out Rail

Mac Out Rail

Mental Rail

Mental Rail

Snap Gap

Snap Gap

Uni 10

Uni 10

Hospital 8

Hospital 8

Foxton Gap

Foxton Gap

Uni 5

Uni 5

Planter Box 8

Planter Box 8

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Ried Gap

Ried Gap

Waters Edge

Waters Edge

Balmain 11

Balmain 11

Rex St Rail

Rex St Rail

Ronald St Ledge

Ronald St Ledge

John Whitton

John Whitton

Rider Spot

Rider Spot

Girls Pit

Girls Pit

Crete Banks

Crete Banks

Rhodes Long 3

Rhodes Long 3

Rock Gap

Rock Gap

Dawes Point

Dawes Point

Ezy Mark Kicker

Ezy Mark Kicker

Anzac Hubba

Anzac Hubba

Bridge Bank

Bridge Bank

Lilly Pads

Lilly Pads

Bridge Banks

Bridge Banks

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·