Skate spots near The Egg

Webb Bridge

Webb Bridge

DFO Thing

DFO Thing

Kangan Ledges

Kangan Ledges

Reds Banks

Reds Banks

U Thing

U Thing

Crown Bench

Crown Bench

Aquarium Spot

Aquarium Spot

Round Ledges

Round Ledges

WTC Ledge

WTC Ledge

Batman Ledge

Batman Ledge

Maccas Ledge

Maccas Ledge

Collins Bank

Collins Bank

Newquay Ledges

Newquay Ledges

CQ Banks

CQ Banks

Merchant Rail

Merchant Rail

Boomerang Ledge

Boomerang Ledge

Jim's Hip

Jim's Hip

Orange Ledge

Orange Ledge

Under Ledge

Under Ledge

Flinders rail

Flinders rail

arts center

arts center

310 wall rail

310 wall rail

Ghost town 9

Ghost town 9

Library Bank

Library Bank

QV Ledge

QV Ledge

Red Thing

Red Thing

Batman Rail

Batman Rail

KJG Ledges

KJG Ledges

Swanston Out

Swanston Out

La Trobe Ledge

La Trobe Ledge

Yellow Thing

Yellow Thing

Double Bank

Double Bank

Tram Barrier

Tram Barrier

Welsh Rail

Welsh Rail

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

iMax gap

iMax gap

ANZ Bank

ANZ Bank

437

437

Medical Bar

Medical Bar

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·