Skate spots near Globe Bowl

Ingles St Rail

Ingles St Rail

Reds Banks

Reds Banks

The Egg

The Egg

Webb Bridge

Webb Bridge

DFO Thing

DFO Thing

Kangan Ledges

Kangan Ledges

Merchant Rail

Merchant Rail

Boomerang Ledge

Boomerang Ledge

Ghost town 9

Ghost town 9

Just some ledge

Just some ledge

U Thing

U Thing

Crown Bench

Crown Bench

Red Thing

Red Thing

Aquarium Spot

Aquarium Spot

Round Ledges

Round Ledges

WTC Ledge

WTC Ledge

Batman Ledge

Batman Ledge

Maccas Ledge

Maccas Ledge

Collins Bank

Collins Bank

CQ Banks

CQ Banks

Jim's Hip

Jim's Hip

Orange Ledge

Orange Ledge

Flinders rail

Flinders rail

arts center

arts center

310 wall rail

310 wall rail

Library Bank

Library Bank

QV Ledge

QV Ledge

ANZ Bank

ANZ Bank

Batman Rail

Batman Rail

KJG Ledges

KJG Ledges

Flower Banks

Flower Banks

Swanston Out

Swanston Out

La Trobe Ledge

La Trobe Ledge

Yellow Thing

Yellow Thing

Double Bank

Double Bank

Tram Barrier

Tram Barrier

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

iMax gap

iMax gap

437

437

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·