Skate spots near New Leongatha Skatepark

Foster Kink

Foster Kink

Wirraway Banks

Wirraway Banks

Tyers Ditch

Tyers Ditch

Municipal Bank

Municipal Bank

Pearcdale bowl

Pearcdale bowl

Smash Pipes

Smash Pipes

Chinamans

Chinamans

Centro

Centro

Pet Barn Rail

Pet Barn Rail

Braeside Ditch

Braeside Ditch

Susaynator

Susaynator

Noels Ledges

Noels Ledges

David rail

David rail

Purple Stoop

Purple Stoop

Doncaster rAil

Doncaster rAil

Lakeside Tranny

Lakeside Tranny

Camberwell library

Camberwell library

Derby Bank

Derby Bank

Elwood Beach Banks

Elwood Beach Banks

Kooyong Quarter

Kooyong Quarter

Kooyong Wall Ride

Kooyong Wall Ride

Bulleen Banks

Bulleen Banks

St Kilda Kicker

St Kilda Kicker

Chapel St Ledge

Chapel St Ledge

Trinity collage

Trinity collage

kew 10

kew 10

199 Double Bank

199 Double Bank

Marquise

Marquise

Malcom St Ledge

Malcom St Ledge

Country Road

Country Road

The Moon

The Moon

Beatrice Bank

Beatrice Bank

437

437

Domain Rails

Domain Rails

Underpass Barrier

Underpass Barrier

Cremorne Underpass

Cremorne Underpass

457

457

Skoda

Skoda

Heidelberg Banks

Heidelberg Banks

Punt Rd 13

Punt Rd 13

310 wall rail

310 wall rail

ANZ Bank

ANZ Bank

Glasshouse Ledge

Glasshouse Ledge

Hisense Banks

Hisense Banks

Double Bank

Double Bank

Grey Bank

Grey Bank

Flinders rail

Flinders rail

arts center

arts center

Just some ledge

Just some ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·