Skate spots near Halekulani Mini Ramp

Wadalba Sevens

Wadalba Sevens

Kids HQ Gap

Kids HQ Gap

Entrance Tiles

Entrance Tiles

Seat Gap

Seat Gap

Anzac Ledges

Anzac Ledges

School Ledges

School Ledges

Stinky's

Stinky's

Ghetto/Warehouse

Ghetto/Warehouse

Jay Car Rail

Jay Car Rail

Butcher Bank

Butcher Bank

Eagles Wall

Eagles Wall

Mingara Drains

Mingara Drains

Tumbi 8

Tumbi 8

Wambie Rails

Wambie Rails

Roadside Upledge

Roadside Upledge

Avoca Mini

Avoca Mini

Blue Ledges

Blue Ledges

Froggies

Froggies

Kibble Park

Kibble Park

Kingy Drains

Kingy Drains

Kariong 6

Kariong 6

The Junkyard

The Junkyard

City Marble 9

City Marble 9

Thorn St Ledge

Thorn St Ledge

Genesis Bank

Genesis Bank

Avalon Ditch

Avalon Ditch

McGrath Ledge

McGrath Ledge

Medowie Rail

Medowie Rail

Kicker over pole

Kicker over pole

Hornsby out rail

Hornsby out rail

Woolies Bank

Woolies Bank

Sydney Rd Rail

Sydney Rd Rail

Rock Gap

Rock Gap

S-Rail

S-Rail

Hospital 8

Hospital 8

Mac Out Rail

Mac Out Rail

Metal Cap Ledge

Metal Cap Ledge

Snap Gap

Snap Gap

White 7

White 7

Leonards 6 Rail

Leonards 6 Rail

Mac Path Gap

Mac Path Gap

Keeks 14

Keeks 14

Mac 8 Rails

Mac 8 Rails

Uni 10

Uni 10

Radio 6

Radio 6

Foxton Gap

Foxton Gap

Leonards 8 Rail

Leonards 8 Rail

Uni 5

Uni 5

Brick 6

Brick 6

Planter Box 8

Planter Box 8

Minolta Ledge

Minolta Ledge

St Leonards 15

St Leonards 15

Wall Kink Rail

Wall Kink Rail

601 Double Set

601 Double Set

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Riverside double

Riverside double

Clarke Lane Spot

Clarke Lane Spot

Sirius Bar

Sirius Bar

Orion Bar

Orion Bar

Girls Pit

Girls Pit

Crete Banks

Crete Banks

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·