Skate spots near Charlton Skatepark

Gason Bank

Gason Bank

Chinese Rail

Chinese Rail

Subway Bars

Subway Bars

Fruity Overrail

Fruity Overrail

St Johns Rail

St Johns Rail

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

Flower Ledge

Flower Ledge

Grant St Rail

Grant St Rail

Gong Gong

Gong Gong

Retirement Rail

Retirement Rail

Streatham Rail

Streatham Rail

ANZ Rail

ANZ Rail

Fedeation Rail

Fedeation Rail

Backass Pipes

Backass Pipes

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Melton Long Ledge

Melton Long Ledge

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Blue Ledge

Blue Ledge

Melton Drains

Melton Drains

Hamilton Benches

Hamilton Benches

Gray St Rail

Gray St Rail

Caroline Thing

Caroline Thing

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Avis Hip

Avis Hip

Shop Ledges

Shop Ledges

Furlong Bank

Furlong Bank

Executive Bank

Executive Bank

Barrus Banks

Barrus Banks

Pandelis Ledge

Pandelis Ledge

Ring Road Ledge

Ring Road Ledge

P12 Wooden Ledge

P12 Wooden Ledge

Ribblesdale Ledges

Ribblesdale Ledges

Hoppers Marble

Hoppers Marble

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Hampshire Kicker

Hampshire Kicker

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

The Bunker

The Bunker

Mc Rail

Mc Rail

Park St Gap

Park St Gap

Merret Taco

Merret Taco

Curved Curb

Curved Curb

Recyclers Ditch

Recyclers Ditch

Cons Ditch

Cons Ditch

Aqua Pulse Ledge

Aqua Pulse Ledge

Aitken Reserve Bar

Aitken Reserve Bar

Werribee Pipe

Werribee Pipe

Bridge Barrier

Bridge Barrier

Brooklyn Pipes

Brooklyn Pipes

Brooklyn

Brooklyn

Target Ledges

Target Ledges

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Moreland Bank

Moreland Bank

Ponds Bank

Ponds Bank

De Chene 10

De Chene 10

Graf Wallride

Graf Wallride

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·