Skate spots near Peterborough Skate Park

Forsyth Bank

Forsyth Bank

Dick St Bank

Dick St Bank

Peachey Ditch

Peachey Ditch

Centrals 4

Centrals 4

Wynn Vale Banks

Wynn Vale Banks

Green Bench

Green Bench

Modbury Roll In

Modbury Roll In

St Agnes Primary

St Agnes Primary

Tea Tree Plaza

Tea Tree Plaza

Fisherman's Spot

Fisherman's Spot

Fisherman's Spot

Fisherman's Spot

Enfield Ledges

Enfield Ledges

Prospect 6 Stair

Prospect 6 Stair

Church 11

Church 11

Firle Gap

Firle Gap

Parliament Ledge

Parliament Ledge

White Rail

White Rail

Zoo Up-ledge

Zoo Up-ledge

Bump to Ledge

Bump to Ledge

PAC 12

PAC 12

Aurora

Aurora

Race Course 4

Race Course 4

High ledge

High ledge

Victoria Square

Victoria Square

5 Stair Footpath

5 Stair Footpath

Airport Banks

Airport Banks

South Road Drain

South Road Drain

Goodwood Tunnel

Goodwood Tunnel

Green Ledges

Green Ledges

Panarama

Panarama

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·