Skate spots near UC Res Rail

Resi Rail

Resi Rail

Park Ledge

Park Ledge

Church Bank

Church Bank

MTP

MTP

Tax Hip

Tax Hip

UC Rail

UC Rail

UC Kink

UC Kink

Belco Blue

Belco Blue

Jamo Rail

Jamo Rail

Thynne Ledge

Thynne Ledge

Luke Drain Spot

Luke Drain Spot

Sanctuary Gap

Sanctuary Gap

Spenside

Spenside

DHC

DHC

Mac House Rail

Mac House Rail

Holt Curbs

Holt Curbs

CSIRO Banks

CSIRO Banks

Pedder Ditch

Pedder Ditch

ANU Kicker

ANU Kicker

Holt Stairs

Holt Stairs

Science Stairs

Science Stairs

Civic Rail #1

Civic Rail #1

Civic Rail #2

Civic Rail #2

ANU Long Rail

ANU Long Rail

Black Rail

Black Rail

Junkie Banks

Junkie Banks

Kippax Ledges

Kippax Ledges

Three Bench

Three Bench

Ramp Ledge

Ramp Ledge

Health Slappy

Health Slappy

Lonsdale St

Lonsdale St

Lowanna Ramp

Lowanna Ramp

Bailey's Corner

Bailey's Corner

Acton Park Rail

Acton Park Rail

Red Carpet

Red Carpet

Museum Bumps

Museum Bumps

SAP Manual Pad

SAP Manual Pad

Back Dock Rail

Back Dock Rail

Old Chess Pit

Old Chess Pit

Cop Shop Ledge

Cop Shop Ledge

Court Rail

Court Rail

Customs Rail

Customs Rail

Ferry Rail

Ferry Rail

Gunners Berg

Gunners Berg

Magistrates Gap

Magistrates Gap

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·