Skate spots near Royal Park Skate

Port Kicker

Port Kicker

Parliament Ledge

Parliament Ledge

South Road Drain

South Road Drain

White Rail

White Rail

Zoo Up-ledge

Zoo Up-ledge

High ledge

High ledge

Victoria Square

Victoria Square

Aurora

Aurora

5 Stair Footpath

5 Stair Footpath

PAC 12

PAC 12

Green Ledges

Green Ledges

Race Course 4

Race Course 4

Bump to Ledge

Bump to Ledge

Goodwood Tunnel

Goodwood Tunnel

GU Ledges

GU Ledges

Milton Curbs

Milton Curbs

Moseley Bars

Moseley Bars

Church 11

Church 11

Firle Gap

Firle Gap

Panarama

Panarama

Modbury Roll In

Modbury Roll In

Tea Tree Plaza

Tea Tree Plaza

Wynn Vale Banks

Wynn Vale Banks

Centrals 4

Centrals 4

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·