Skate spots near Murtoa Skatepark

Chinese Rail

Chinese Rail

Subway Bars

Subway Bars

Gason Bank

Gason Bank

Streatham Rail

Streatham Rail

Hamilton Benches

Hamilton Benches

Gray St Rail

Gray St Rail

Retirement Rail

Retirement Rail

St Johns Rail

St Johns Rail

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

Flower Ledge

Flower Ledge

Grant St Rail

Grant St Rail

Gong Gong

Gong Gong

ANZ Rail

ANZ Rail

Fedeation Rail

Fedeation Rail

Fruity Overrail

Fruity Overrail

Info Ledge

Info Ledge

Church Rail

Church Rail

Emmuel

Emmuel

Lava Street Rail

Lava Street Rail

Woolies Out Rail

Woolies Out Rail

Tafe Kicker

Tafe Kicker

Lave St Curb

Lave St Curb

Lincraft Bar

Lincraft Bar

Foster St

Foster St

Backass Pipes

Backass Pipes

Red Rooter Bank

Red Rooter Bank

Coles Rail

Coles Rail

Colac Benches

Colac Benches

Library Benches

Library Benches

School Ledges

School Ledges

Birre Hubba

Birre Hubba

Yard Mini Ramp

Yard Mini Ramp

Secret School

Secret School

Baptist Rail

Baptist Rail

Lovely Double Set

Lovely Double Set

Secret School Rail

Secret School Rail

Bell Park 15

Bell Park 15

Dog Park Rail

Dog Park Rail

Hamlyn Banks Rail

Hamlyn Banks Rail

Balck Benches

Balck Benches

Balck Benches

Balck Benches

Victor Curb

Victor Curb

Cement Works

Cement Works

Greta St Bank

Greta St Bank

Dragons Rail

Dragons Rail

KFC Kicker

KFC Kicker

Subway Over Rail

Subway Over Rail

Creek Corner Ledge

Creek Corner Ledge

Nelson Ledge

Nelson Ledge

Cowie Bin

Cowie Bin

Grammer Ditch

Grammer Ditch

Fed Square gap

Fed Square gap

Deans Barrier

Deans Barrier

Underpass Rail

Underpass Rail

Bust Bank

Bust Bank

Manny Stairs

Manny Stairs

Esplanade Gap

Esplanade Gap

Pickers Wallie

Pickers Wallie

Town Hall Ledges

Town Hall Ledges

Bowl Over Rail

Bowl Over Rail

Woolworths Bar

Woolworths Bar

Glenieth Ledge

Glenieth Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·