Skate spots near Sunshine West Skatepark

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Brooklyn Pipes

Brooklyn Pipes

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

Brooklyn

Brooklyn

Furlong Bank

Furlong Bank

Recyclers Ditch

Recyclers Ditch

Cons Ditch

Cons Ditch

Saigon Wallie

Saigon Wallie

Hyde Ledges

Hyde Ledges

Hyde St Kink

Hyde St Kink

Uni Stairs

Uni Stairs

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Flower Banks

Flower Banks

Ghost town 9

Ghost town 9

Slices Rail

Slices Rail

Caroline Thing

Caroline Thing

Hermans ledge

Hermans ledge

Werribee Pipe

Werribee Pipe

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

Executive Bank

Executive Bank

Newquay Ledges

Newquay Ledges

Ingles St Rail

Ingles St Rail

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

Grass Curb

Grass Curb

Stairs Kicker

Stairs Kicker

White Planter

White Planter

Reds Banks

Reds Banks

U Thing

U Thing

The Egg

The Egg

Webb Bridge

Webb Bridge

Batman Rail

Batman Rail

Round Ledges

Round Ledges

DFO Thing

DFO Thing

Kangan Ledges

Kangan Ledges

Shop Ledges

Shop Ledges

Ponds Bank

Ponds Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·