Skate spots near Clayton Skate Park

David rail

David rail

Noels Ledges

Noels Ledges

Access Rail

Access Rail

Glen Bar

Glen Bar

Susaynator

Susaynator

Trent Rail

Trent Rail

Hartwell

Hartwell

Derby Bank

Derby Bank

Camberwell Ledge

Camberwell Ledge

Kooyong Quarter

Kooyong Quarter

Purple Stoop

Purple Stoop

Lakeside Tranny

Lakeside Tranny

Tafe Bank

Tafe Bank

Lyell St Stoop

Lyell St Stoop

Marquise

Marquise

Chapel St Ledge

Chapel St Ledge

Business Rail

Business Rail

Trinity collage

Trinity collage

199 Double Bank

199 Double Bank

Domain Rails

Domain Rails

Country Road

Country Road

The Moon

The Moon

Beatrice Bank

Beatrice Bank

457

457

Fairpark Bank

Fairpark Bank

Fairbank Rail

Fairbank Rail

kew 10

kew 10

Doncaster rAil

Doncaster rAil

ANZ Bank

ANZ Bank

437

437

Skoda

Skoda

Punt Rd 13

Punt Rd 13

310 wall rail

310 wall rail

Just some ledge

Just some ledge

Gallery Spot

Gallery Spot

Glasshouse Ledge

Glasshouse Ledge

Hisense Banks

Hisense Banks

Yellow Thing

Yellow Thing

Double Bank

Double Bank

Grey Bank

Grey Bank

Potter Benches

Potter Benches

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·