Skate spots near Baranduda Skatepark

West albury 9

West albury 9

3 story

3 story

Albury Library

Albury Library

McKoy St Rail

McKoy St Rail

Burrows Ditch A

Burrows Ditch A

Tall Rail

Tall Rail

Faithful Bank

Faithful Bank

Bank to Sub

Bank to Sub

Hume Bank to Wall

Hume Bank to Wall

Generocity Bank

Generocity Bank

Wagga Tafe Rail

Wagga Tafe Rail

Wagga High Rails

Wagga High Rails

Pot Hole

Pot Hole

Morrow St Rail

Morrow St Rail

Shell Wall Ride

Shell Wall Ride

Fairpark Bank

Fairpark Bank

Fairbank Rail

Fairbank Rail

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·